Privacyverklaring Ludwig Kliniek

Hoe gaan wij om met uw gegevens

Verwerkingsverantwoordelijke
De Ludwig Kliniek gevestigd aan de Stationsweg 59 te Bedum, verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van patiënten en geïnteresseerden. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen is de Ludwig Kliniek. De Ludwig Kliniek vindt het belangrijk dat persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Zij informeert u over de wijze waarop zij dat doet in deze privacyverklaring. De Ludwig Kliniek verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken
Wij verzamelen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, en ook persoonsgegevens over uw gebruik van onze (online) diensten. De Ludwig Kliniek verkrijgt persoonsgegevens op de volgende manieren:

Patiënten en geïnteresseerden:

 • via de website ludwigkliniek.nl;
 • bij telefonisch contact;
 • bij contact via e-mail;
 • bij consult en bezoek;
 • na verwijzing van een andere medisch specialist.

De Ludwig Kliniek verwerkt daarbij de volgende persoonsgegevens:

Patiënten:

 • Naam, adres, en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN
 • Medicijngebruik
 • Lengte en gewicht
 • Overige medische gegevens
 • Gegevens over het ID, soort en nummer op het document.

Geïnteresseerden via de website*:

 • Naam aanvrager
 • E-mailadres aanvrager
 • Informatie die onder “Boodschap” wordt gedeeld

*Deze gegevens worden niet in de database van de website opgeslagen.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Patiënten
:
De Ludwig Kliniek verwerkt persoonsgegevens van patiënten ten behoeve van:

 • het verlenen van zorg;
 • het verwerken van de (medische) administratie zoals declaratie van zorg bij de zorgverzekeraar;
 • het behandelen van klachten en incidenten.

Geïnteresseerden:
De Ludwig Kliniek verwerkt persoonsgegevens van geïnteresseerden om deze zo goed mogelijk te voorzien van informatie, het maken van een afspraak of advies.

In het kader van de beschreven doeleinden worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden tenzij dit gebaseerd is en noodzakelijk is:

 • voor de medische behandeling (denk aan het voorschrijven van medicatie en daarvoor de apotheek berichten);
 • in het kader van een medewerkingsplicht in opdracht van toezichthouders of handhavende autoriteiten;
 • of in het kader van “reguliere” persoonsgegevens op de gerechtvaardigde belangen van de Ludwig Kliniek of een derde.

Uw rechten
U hebt als patiënt of geïnteresseerde het wettelijk het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt.

Opdrachtgevers en geïnteresseerden:
Opdrachtgevers en geïnteresseerden kunnen de door ons geregistreerde persoonsgegevens en aan wie wij deze hebben verstrekt opvragen via het contactformulier op onze website www.ludwigkliniek.nl. De Ludwig Kliniek zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage hebt u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:
– het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
– het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
– het recht op het wissen van uw persoonsgegevens;
– het recht op beperking van de u betreffende verwerking;
– het recht op dataportabiliteit;
– een recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van de Ludwig Kliniek of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden). Verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van de Ludwig Kliniek of een derde staan hierboven vermeld.

Sommige van de hierboven genoemde rechten vloeien voort uit de artikelen 15 tot en met 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt deze rechten uitoefenen slechts voor zover de verordening u deze rechten toekent.

Beveiligingsmaatregelen
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. De Ludwig Kliniek heeft voor de beveiliging van uw persoonsgegevens in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • toegangscontrole: wachtwoorden voor laptops en systemen;
 • fysieke maatregelen: toegangschips en camerabeveiliging in kantoorpand;
 • encryptie van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen: toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via TLS technologie;
 • opslag van data in de EU.

Bewaartermijnen
De Ludwig Kliniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn. Gegevens die verwerkt worden voor de medische behandeling worden bewaard volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en/of de zorgverzekeringswet.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
De Ludwig Kliniek zal uw persoonsgegevens doorgeven aan bevoegde instanties indien zij hier op grond van een wettelijke verplichting toe gehouden is. De persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan partijen buiten de Europese Unie.

Ten behoeve van de medische behandeling kunnen gegevens gedeeld worden met een apotheek of andere medische specialisten. Hierover wordt u dan geïnformeerd.

Klikgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s door gebruik te maken van cookies en scripts. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website en onze dienstverlening te optimaliseren. De gegevens over het klikgedrag worden niet aan uw profiel gekoppeld. Wij wijzen u er in dit verband dat u cookies kunt uitzetten.

Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie is altijd te vinden op www.ludwigkliniek.nl. Het is raadzaam deze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Functionaris voor Gegevensbescherming
De Ludwig Kliniek heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming. Deze persoon houdt toezicht op ons interne privacybeleid. Deze persoon is te bereiken, bijvoorbeeld indien u een klacht heeft, via floor.may@priviance.nl.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over onze privacyverklaring, neemt u dan contact op met:

Ludwig Kliniek
Stationsweg 59
9781 CG BEDUM

e-mail: m.ludwig@ludwigkliniek.nl
tel.: 050-3052061